ASKO

Solceller på et ASKO-bygg

De fleste er enige i at både ASKO, og samfunnet ellers, må dekke mest mulig av energibehovet gjennom fornybar energi – og vi mener det bør gjøres så snart som mulig.

Rapporter som dette viser hvor viktig det er å ta i bruk fornybar energi der vi kan. Det er nødvendig for å bidra til å bremse klimaendringene, og for å redde naturen.

Klimatiltak og naturhensyn

Når fornybar energi er nødvendig for å ta vare på naturen, blir det et paradoks å sette skille mellom naturopplevelsen og klimahensyn. Hensynet til inngrepsfri natur må balanseres med behovet for fornybar energi.

Norge trenger fornybar energi fra både vannkraft, vindkraft, solkraft og småkraft. ASKO Fornybar har fokus på alle disse formene for fornybar energi.

For at det skal monne med fornybar energi må den imidlertid kunne produseres i tilstrekkelig mengde, og på en økonomisk forsvarlig måte. I den nåværende situasjonen er landbasert vindkraft den energiformen som best innfrir kriteriene vi har satt. Det er for eksempel per i dag ikke nok tilgjengelige, nye, lønnsomme vannkraftverk til at disse vil dekke energibehovet. Og både sol- og vannkraftanlegg med de dimensjonene som er nødvendige for å produsere nødvendig mengde energi vil også innebære naturinngrep.

Vår tilnærming er at våre ressurser skal utløse ny, fornybar energi som enda ikke er bygget ut. Av den grunn kjøper vi ikke anlegg som er ferdig etablert og i drift, siden det ikke blir ny energi ut over det allerede eksisterende. Imidlertid må det være en konsesjon på plass.