ASKO

Vindmøller i Rogaland
Vindmøller på Tindafjell

Vi har besluttet at vi skal produsere like mye fornybar, klimavennlig energi som vi bruker, og vurderer til enhver tid ulike former for fornybar energi. For at det skal monne med fornybar energi må den kunne produseres i tilstrekkelig mengde, på en økonomisk forsvarlig måte. I den nåværende situasjonen er landbasert vindkraft den energiformen som best innfrir kriteriene vi har satt.

Det er per i dag ikke nok tilgjengelige, nye, lønnsomme vannkraftverk til at disse vil dekke energibehovet. Når det gjelder store vannkraftverk, er det begrenset hvilke som er tilgjengelig. I tillegg er det lagt begrensninger på andelen privat eierskap for disse vannkraftverkene.

Det finnes mange småkraftkonsesjoner tilgjengelig, men majoriteten av disse kan ikke forsvares økonomisk å bygge ut. Og skulle man bygge ut småkraftverk i den mengden som er nødvendig for å dekke det nødvendige energibehovet, ville det være snakk om uforholdsmessige naturinngrep.

Vårt nåværende fokus er derfor landbasert vindkraft. For å igangsette slike prosjekt er vi opptatt av at de kan gjennomføres på en naturbevarende måte, at grunneiere og kommune er positive og at det er økonomisk bærekraftig. Vi har moderate krav til lønnsomhet for vår produksjon av fornybar energi. Fornybarsatsingen handler om å ta på alvor at vi har et stort ansvar for å drive bærekraftig.

Visste du at…

… en vindturbin produserer like mye fornybar energi som 100 000 m2 med solceller?

Vindturbiner er ikke et irreversibelt inngrep, det trenger ikke være slik at barn og barnebarn vil se silhuetten av vindturbiner. Når det introduseres andre, og enda mindre naturinngripende, måter å produsere fornybar energi, kan vindturbinene takkes av og demonteres. Naturen vil da i løpet av kort tid spise opp de eneste gjenværende sporene — skogsveiene som ble etablert.

Det skal ikke være noen tvil; det er et krav fra myndighetene, og et ønske fra oss, om å tilbakestille naturen til sitt opprinnelige utgangspunkt.

Ronny Johnsrød, daglig leder ASKO Fornybar AS

Vi velger små vindkraftprosjekter med få turbiner som av de store kommersielle aktørene på området anses som for små til å være lønnsomme for deres krav. Vi ønsker å gjennomføre prosjekter i nær tilknytning til vår virksomhet i hele Norge, med nærhet til offentlig nett og til ASKO-lagrene. Vi vil også ha tett dialog med lokale interesser i hvert enkelt prosjekt.

Vi har engasjert oss, og ønsker å fortsette å engasjere oss i flere former for fornybar energi, men de må ha potensial til å produsere stor nok mengde energi på en måte som også er økonomisk forsvarlig.

Våre sju vindturbiner dekker alene energibehovet til alle ASKOs lagre. Og de tre turbinene som planlegges i Lillesand gir nok fornybar energi til å dekke energibehovet til hele vår bilflåte — 650 lastebiler som skal ha null utslipp innen 2026.

Ronny Johnsrød, daglig leder ASKO FORNYBAR AS

Havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Det er naturlig å vurdere havvind som en del av selskapets klimasatsing fremover. For å nå målet om å bli klimanøytral i egen virksomhet, er produksjon av ren energi nødvendig. Det konkrete havvind-prosjektet NorgesGruppen samarbeider om, har et potensiale for produksjon på opp mot 1400 megawatt.

NorgesGruppens andel av prosjektet vil være anslagsvis 400 megawatt. De havbaserte vindmøllene skal bli en del av feltet Sørlig Nordsjø II. I dette området er det mulig å bygge vindturbiner som er festet til sjøbunnen. Det er omfattende og kompliserte prosjekter som vil kreve flere år med prosjektering. Det er også grunn til å anta at flere aktører vil konkurrere om konsesjon. Konsortiet NorgesGruppen er en del av inkluderer flere store selskaper. Det er foreløpig ikke offentlig hvilke andre selskaper som deltar.