ASKO

Vindmølleblad i Lillesand

Solkraft 

ASKO har etablert 100 000 m2 med solcellepaneler på selskapets lagerbygg, i tillegg til på noen Kiwi-butikker, UNIL - lager og vårt nye kaffebrenneri på Vestby. Disse solcellepanelene produserer samme mengde energi som én vindturbin.

Landbasert vindkraft

For oss er det viktig å se at et landbasert vindkraftprosjekt kan gjennomføres på en naturbevarende måte, at det er økonomisk bærekraftig og at grunneiere og kommune er positive. Felles for våre små vindkraftanlegg er et sterkt ønske om tett samarbeid og god dialog med lokalsamfunnet.

Tindafjellet og Skurvenuten

ASKOs distribusjonslager i Rogaland ligger sør for Ålgård i Gjesdal kommune. Nordvest for dette lageret ligger Skurvenuten, og sørøst ligger Tindafjellet; begge i umiddelbar nærhet av lageret.

I mai 2014 fikk ASKO konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge og drive vindkraftverk disse to toppene. Og i mars 2018 åpnet daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen ASKO Fornybar dette vindkraftverket.

Anlegget består av til sammen fem turbiner. Vindkraftverket produserer 60 GWh fornybar strøm hvert år.

Sammen med ASKO Fornybar sine to vindturbiner i Lindesnes, dekker de fem turbinene i Gjesdal alene energibehovet til alle ASKOs lagre.

Lindesnes

Lindesnes vindkraftverk ble satt i drift i august 1998. Vindkraftverket på Fjeldskår i Lindesnes kommune var Norges første kommersielle vindkraftverk. Vindkraftverket besto av 5 vindturbiner med en samlet installert effekt på 3,75 MW. Vindkraftverket har vært i Agder Energi sitt eie størsteparten av tiden.

ASKO Fornybar kjøpte konsesjonen for vindkraftverket i 2018 av daværende eiere Norsk Miljø Energi AS. Etter 20 års drift var turbinene modne for utskifting og oppgradering til nye og mer effektive turbiner. De 5 Wind World turbinene ble da erstattet med 2 moderne turbiner fra Vestas med en samlet installert effekt på 7,2 MW. «Nye Lindesnes vindkraftverk» ble av ASKO Fornybar satt i drift sommeren 2019 og vil ha en årlig produksjon på 25 GW/h med grønn og fornybar energi.

Lillesand

ASKO Fornybar kjøpte 6. mai 2019 Lillesand Vind AS av lokale gründere med godkjent anleggskonsesjon.

De tre turbinene som planlegges i Lillesand gir nok fornybar energi til å dekke energibehovet til hele vår bilflåte – 650 lastebiler som skal ha null utslipp innen 2026.

Dialogen med lokalsamfunnet har siden prosjektets oppstart foreløpig resultert i at vi har justert veisystem og plassering av vindturbin, og lagt høyspentkabel i bakken i stedet for luftspenn, etter innspill fra naboer og grunneiere.

Veiene som er etablert vil enkelt kunne dekkes med jord som er riktig for området, slik at stedstypisk vegetasjon som skog, gress og planter i løpet av forholdsvis kort tid igjen vil ta over området.

Istandsetting av områdene skal foregå etter prinsippet om naturlig revegetering, etter et ønske om at de ulike områdene i fremtiden skal fremstå så likt i dag som mulig. Det legges til rette for naturlig revegetering av stedegne arter gjennom frø og rester av plantemateriale i avdekkingsmassene, i tillegg til frø som etter hvert spres fra eksisterende vegetasjon på stedet.

Noen fakta om vindkraftanlegget i Lillesand

  • Det er gjort flere tilpasninger for å hensynta forholdet til naturmangfold, støy og skyggekast.
  • Planområdet er på ca. 1,25 km2. Utbyggingen vil berøre 3,2 % av det totale arealet innenfor planområdet. 96,8 % av planområdet blir med andre ord ikke fysisk berørt av utbyggingen.
  • Veiene er dimensjonert som helt vanlige skogsbilveier, med bredde på ca. fem meter + skulder, og legges så skånsomt som mulig i terrenget.
  • Veiene i området legges til rette for syklister, fotgjengere, rullestolbrukere, og så videre, og stenges for uautorisert motorisert ferdsel.
  • Det skal ikke være noen tvil – det er et krav fra myndighetene, og et ønske fra oss, om å tilbakestille naturen til sitt opprinnelige utgangspunkt.
  • Rapport om påvirkning på dyr og fugleliv er gjennomført og godkjent ihht. NVE sine retningslinjer.

Hvor mye kraft kan vi få ved oppgradering og utvidelse av kraftverkene?

Vannkraftpotensialet i Norge er over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. Les mer om hva NVE mener potensialet er.

Les mer her