ASKO

Mat anrettes på en tallerken

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for mat- og restaurantfag. Midlene vil for eksempel kunne fordeles til laug og foreninger som jobber mot ungdomsskoletrinnet og andre interessegrupper som har fokus på å rekruttere flest mulig til respektive fag. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå er også grupper det skal arbeides for å påvirke.

Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til:

Hvem kan søke om midler?

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.

Hvor  du søke?

Søknadsskjema ligger her og kan sendes til . Det kan søkes tre ganger per år – 1. mars. 1. juni og 1. oktober.