ASKO

Vi har nådd ambisjonen når:

Vi bruker kun fornybart drivstoff i distribusjonen vår – blant annet gjennom å ta i bruk hydrogen, elektrisitet og biodrivstoff fra bærekraftige kilder. 

Vi er netto selvforsynt med fornybar energi – blant annet gjennom å effektivisere vårt forbruk av energi og ta i bruk fornybare energikilder med lave belastninger på miljø.

Vi har eliminert våre direkte klimagassutslipp (HFK) fra lagre – blant annet gjennom å erstatte HFK med naturlige kuldemedier og prioritere utskifting av anlegg med potensiale for høye eller gjentatte lekkasjer.

Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet – blant annet gjennom å redusere vårt avfall med spesielt fokus på matavfall. Sikre at verdikjeden utnytter avfall som ressurs med mest mulig bruk av resirkulerte materialer og ombruk, samt benytte lastbærere med maksimal levetid.

Vi benytter emballasje som gir lave miljøbelastninger – blant annet gjennom å redusere mengden luft i emballasjen, forhindre over emballering av produkter samtidig som vi sikrer god produktbeskyttelse for å minimere svinn og benytter bærekraftige emballasjematerialer som kan resirkuleres.

Vi har sikret høy ressurseffektivitet ved nybygg og rehabilitering – blant annet gjennom å bruke klimavennlige materialer uten miljøgifter og sikre bærekraftig arealbruk, lavt vannforbruk, lavt energiforbruk og forhindre forurensing.

Vi tar hensyn til miljøforhold i verdikjeden vår – blant annet gjennom å bidra til redusert klimapåvirkning grunnet avskoging og være en pådriver for god ressursutnyttelse, dyrevelferd og miljøstyring hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Våre ansatte har gode arbeidsforhold og muligheter for utvikling – blant annet gjennom å skal og tilby utviklingsmuligheter for egne medarbeidere og legge til rette for en sunn livsstil og trening for våre medarbeidere.

Vi vektlegger integrering og mangfold – blant annet gjennom å arbeide for mangfold og likestilling, og skape muligheter for mennesker som faller utenfor i arbeidslivet.

Vi ivaretar sosiale forhold i verdikjeden vår – blant annet gjennom å påse at ingen blir utsatt for sosial dumping og/eller uakseptabelt arbeidsmiljø hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører.

Vi har en sterk antikorrupsjonskultur og har sikret at alt vi gjør er basert på åpenhet og fri konkurranse.

Vi er en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet.